Skip to main content

logo Tergooi logo MSB

Privacyverklaring

Diagnosestudio, gevestigd aan Oostereind 107, 1212 VH Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.diagnosestudio.nl
Oostereind 107
1212 VH Hilversum
Telefoon 088-753 1800

Eric Masseus is de Functionaris Gegevensbescherming van Diagnosestudio. Hij/zij is te bereiken via emasseus@tergooi.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Diagnosestudio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Diagnosestudio verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bbeun@tergooi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

- Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Diagnosestudio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het koppelen van uw medische gegevens (diagnostische onderzoeken) aan de juiste persoonsgegevens teneinde deze correct te kunnen archiveren.
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Diagnosestudio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Diagnosestudio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diagnosestudio) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Diagnosestudio bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is om de doelen en verplichtingen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle noodzakelijke persoonsgegevens die gebruikt worden om uw diagnostische gegevens te archiveren, de verslagen van de onderzoeken en de daarvoor gemaakte beelden worden minimaal 15 jaar bewaard conform de wettelijke norm.

Delen van persoonsgegevens met derden
Diagnosestudio deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts die u voor een onderzoek doorverwezen heeft. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Diagnosestudio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Diagnosestudio uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

De Diagnosestudio is met ziekenhuis Tergooi overeengekomen dat uw verslagen en beelden op hun systemen bewaard worden. De belangrijkste redenen hiervan zijn het opslaan met de hoogst mogelijke veiligheid en zekerheid van uw persoonsgegevens, en de mogelijkheid voor de verslagleggend radioloog om ook eventuele beschikbare (oudere of andere) gegevens te kunnen inzien om een zo goed mogelijke diagnose te kunnen stellen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Diagnosestudio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diagnosestudio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bbeun@tergooi.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Diagnosestudio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Diagnosestudio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 088 – 753 1800 of via bbeun@tergooi.nl